O projekte - Slovenský paralympijský výbor

Slovenský paralympijský výbor (SPV) vznikol 31. januára 1995. Želaním športových zväzov zdravotne postihnutých športovcov (Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím a Slovenského zväzu nepočujúcich športovcov) bolo vytvoriť spoločnú športovú organizáciu, ktorá by ich zastupovala na domácom i medzinárodnom športovom poli a v športovej diplomacii. V roku 2005 vystúpili z SPV nepočujúci a vytvorili si vlastný Slovenský deaflympijský výbor.

SPV je uznaným členom Medzinárodného paralympijského výboru (MPV) združujúceho 200 členských subjektov, Európskeho paralympijského výboru (EPV), ktorý má 52 členov. SPV má postavenie autonómnej, nezávislej a nepolitickej organizácie a je oprávnený riadiť paralympijské hnutie na území SR. SPV podporuje rozvoj paralympijských športov a športov, ktoré sú v riadení MPV, umožňujúc pritom výber športu podľa postihnutia a daností športovca.

K letným paralympijským športom a ďalším športom, ktorým sa na Slovensku venujú naši športovci patrí atletika, boccia, cyklistika, futbal, goalball, jazdectvo, lukostreľba, plávanie, stolný tenis, streľba, tenis, tanec na vozíku, volejbal stojacich a vzpieranie.

K zimným paralympijským športom patrí bežecké a zjazdové lyžovanie, biatlon, curling, hokej na sánkach a snowboard.

K ďalším paralympijským športom, ktoré zatiaľ na Slovensku nemajú zastúpenie, patrí: volejbal v sede, šerm, ragby, jachting, džudo.

Slovenský paralympijský výbor má prirodzený záujem na šírení dobrého mena parlaympijského športu, hodnotných paralympijských myšlienok a ideálov i formovanie celkovo pozitívneho vzťahu spoločnosti k možnostiam ľudí so zdravotným znevýhodnením v oblasti športu a pohybových aktivít.

V tejto oblasti ide skutočne o úprimný a vysoko humánny postoj k projektom, ktoré naše hnutie posúvajú ďalej nielen po stránke športovej, ale predovšetkým ľudskej. Už od roku 2002 participoval Slovenský paralympijský výbor ako hlavný organizátor na projekte s názvom „Na kolesách proti rakovine“, ktorý bol od svojho počiatku vystavaný na príbehu, myšlienkach aideáloch jedného z najúspešnejších slovenských paralympionikov - cyklistu Radovana Kaufmana. Po 15 rokoch veľmi úspešnej realizácie tohto projektu prišla požiadavka o jeho ďalší posun aešte špecifickejšie zacielenie jeho podstaty do roviny pozitívnej spoločenskej komunikácie úloh, cieľov a myšlienok paralympijského hnutia. Bolo logicky veľmi správne udržať určitú kontinuitu a opäť sa pri formulácii téz nového projektu oprieť o osobnosť Radovana Kaufmana, jeho úspechy a životnú filozofiu. Práve jeho odkaz predstavuje ideálny priestor na to, ako čo najlepšie priblížiť myšlienky paralympizmu, pozitívneho vplyvu športu apohybových aktivít na zdravie detí a mládeže, predchádzaniu civilizačným chorobám a v neposlednom rade aj pozitívnej integrácii zdravotne znevýhodnených detí do spoločnosti.

V súlade s týmito indíciami vznikol v roku 2016 nový projekt Slovenského paralympijského výboru pod názvom „Športový deň Radovana Kaufmana“, so svojou významnou súčasťou v podobe súťaže športovej všestrannosti „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“.

Už v roku 2016 došlo k dôležitým udalostiam, ktoré myšlienku projektu posunuli do veľmi reálnej podoby ťažiskového projektu Slovenského paralympijského výboru. V spolupráci s mestom Partizánske sa v závere školského roka 2015/16 uskutočnil „Športový deň Radovana Kaufmana“, ktorý v rodnom meste tohto fenomenálneho paralympionika získal veľkú podporu, popularitu a záujem. Už v rámci tohto podujatia bola uvedená do života myšlienka pripraviť pre nasledujúci rok súťaž športovej všestrannosti zameranú na deti prvého stupňa základných škôl pod názvom „O zlatý odznak Radovana Kaufmana“. V období mesiacov marec-jún 2017 prebehlo základné i finálové kolo prvého ročníka súťaže, ktorý bol vprvom roku svojej existencie chápaný skôr ako pilotný a mal slúžiť k overeniu organizačno-technických štandardov takejto súťaže. V rámci finálového kola, ktoré sa uskutočnilo počas „Športového dňa Radovana Kaufmana“ v Partizánskom dňa 28.6.2017 boli rozdané najúspešnejším detským účastníkom prvé sady Zlatého odznaku Radovana Kaufmana. Hoci išlo o pilotnú fázu projektu, v roku 2017 sa doňho zapojilo úctyhodných 1296 žiakov z 15 základných škôl v okrese Partizánske.

Ideovú líniu projektu výrazne posilnila skutočnosť, že na základe myšlienok a reálnej pomoci Slovenského paralympijského výboru bola v roku 2012 v Partizánskom pomenovaná Základná škola na Nábrežnej ulici podľa slovenského paralympionika, rodáka z Partizánskeho – Radoslava Kaufmana. Z iniciatívy predsedu SPV Jána Riapoša táto myšlienka dostala svoje ďalšie mimoriadne hodnotné pokračovanie, keď v roku 2017 bola počas „Športového dňa Radovana Kaufmana“ odhalená pri tejto škole aj Socha Radovana Kaufmana, ktorá je dielom významných slovenských umelcov - akademického maliara Stana Trepača a akademického sochára Jána Ťapáka. Do kruhu, ktorý Radovan Kaufman drží symbolicky v rukách, vryli dôležité myšlienky bojovníka v športe i živote: „Vysoko si cením fair- play v športe a živote...“ a „Nemám rád pretvárku a faloš...“ Práve tieto jeho vety asi najlepšie vyjadrujú myšlienky projektu Športový deň Radovana Kaufmana – úprimnú snahu o spojenie sily myšlienok paralympijského športu a života človeka, snahu športovať, súťažiť, ale zároveň aj žiť fair-play, bez pretvárky a falše...

© Copyright 2017 - 2022 by Slovenský paralympijský výbor

Top