Dokumenty - Zlatý odznak - Športovo-zdravotná klasifikácia

ŠPORTOVO-ZDRAVOTNÁ KLASIFIKÁCIA (deti si zdravotným znevýhodnením)

Prepracovaný, objektívny a logicky správne usporiadaný systém hodnotenia zdravotného znevýhodnenia je prvým dôležitým predpokladom plnohodnotného zapojenia zdravotne znevýhodnených detí a mládeže do projektu. Spolu s modifikáciami realizácie jednotlivých športových disciplín umožní ktorémukoľvek dieťaťu so zrakovým, telesným, alebo mentálnym znevýhodnením absolvovať súťaž v rámci hodnotenia vlastnej kategórie, alebo v rámci viacerých spojených kategórií na základe tzv. klasifikačných koeficientov, na základe ktorých sa prepočíta dosiahnutý výsledok a stanoví sa konkrétne poradie.

Snažili sme sa pripraviť pre učiteľov, pedagogických pracovníkov, inštruktorov, či trénerov prehľadný a čo najjednoduchší systém klasifikácie, ktorý im umožní intuitívne sa zorientovať v charaktere zdravotného znevýhodnenia dieťaťa a zaradiť ho do príslušnej klasifikačnej skupiny. V prípade nejasností, alebo potreby konzultácie priradenia k jednotlivým klasifikačným skupinám bude počas celého roka k dispozícii poradenská služba na e-mailovej adrese bilik@spv.sk.

Učiteľ, pedagogický pracovník, inštruktor, či tréner v úvode zistí záujem dieťaťa o súťaž a odovzdá rodičom jednoduchý dotazník hodnotenia zdravotného znevýhodnenia, ktorý obsahuje aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe rodičmi vyplneného dotazníka získa prvé dôležité vstupné informácie. Následne pozorovaním realizácie súťažných disciplín dieťaťom, prípadne prostredníctvom krátkeho rozhovoru po súťaži upresňuje svoju predstavu o konečnom zaradení do konkrétnej klasifikačnej skupiny. Zistenú klasifikačnú skupinu uvedie pri mene dieťaťa v rámci odosielania výsledkov v internetovom elektronickom dotazníku.

 

Systém športovo-zdravotnej klasifikácie obsahuje nasledovné klasifikačné kategórie a skupiny:

A. Kategória zrakového znevýhodnenia so skupinami Z1, Z2 a Z3.

 

B. Kategória telesného znevýhodnenia so skupinami  T32, T33 a T34 pre vozičkárov s mozgovou obrnou, T35, T36, T37 a T38 pre stojace deti s mozgovou obrnou, alebo inými koordinačno-pohybovými poruchami (hypertónia, ataxia a atetóza). Do tejto kategórie zaraďujeme aj deti po mozgovej príhode, alebo traumatickom poranení mozgu. Ďalej do kategórie telesného znevýhodnenia radíme kategóriu T40 pre deti výrazne malého „trpazličieho“ vzrastu a kategórie T42, T43 a T44 pre amputácie dolných končatín a T45, T46 a T47 pre amputácie horných končatín.

C. Kategória mentálneho znevýhodnenia so skupinami M1 (znížený intelekt) a M2 (Downov syndróm)

A. KLASIFIKÁCIA ZRAKOVÉHO ZNEVÝHODNENIA

 

Z1 - je klasifikačná skupina pre zrakovo znevýhodnené deti. Do tejto skupiny zaradíme deti, ktoré sú úplne, alebo takmer úplne nevidiace.

Zraková ostrosť je horšia ako LogMAR 2.60.

Pomôcka:  "škála od žiadneho vnímania svetla až po vnímanie svetla, avšak s neschopnosťou rozpoznať tvar ruky v akejkoľvek vzdialenosti alebo v akomkoľvek smere."

 

 

Z2 - je klasifikačná skupina pre zrakovo znevýhodnené deti. Do tejto klasifikácie zaradíme deti, ktoré majú čiastočné videnie a/alebo výrazne obmedzený uhol videnia.

Zraková ostrosť videnia v rozmedzí od  LogMAR 1,50 do 2,60 (vrátane) a / alebo zorné pole menšie ako 5 stupňov.

Pomôcka: "schopnosť rozpoznať tvar ruky až do zrakovej ostrosti 2/60 a/alebo zúženie zorného poľa menej ako 5 stupňov“.

 

 

Z3 - je klasifikačná skupina pre zrakovo znevýhodnené deti. Do tejto klasifikácie zaradíme deti, ktoré majú čiastočné videnie a/alebo obmedzený uhol videnia.

Zraková ostrosť v rozmedzí od LogMAR 2/60 do 6/60 a / alebo zorné pole 5 až 20 stupňov. 

Pomôcka:  "schopnosť pomocou okuliarov rozoznať tvary ruky v akejkoľvek vzdialenosti a / alebo zúženie zorného poľa 5 – 20 atupňov".

 

B. KLASIFIKÁCIA TELESNÉHO ZNEVÝHODNENIA

VOZIČKÁRI

T32 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti na vozíku.

Mierne až ťažké poruchy hybnosti postihujúce všetky štyri končatiny a trup, ale zvyčajne s mierne vyššou funkciou na jednej strane tela alebo na nohách. 

Pomôcka pre behy a skoky: „Funkčnosť pohybu horných končatín je ovplyvnená tak, že ovládanie vozíka je veľmi ťažké. Ovládanie trupu je nedostatočné.“

Pomôcka pre hody: „Veľmi zlá funkčnosť, rozsah a kontrola pohybu ovplyvňuje realizáciu hodu tak, že jeho realizácia je veľmi ťažká“.

 

T33 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti na vozíku.  

Mierne až ťažké zhoršenie hybnosti troch až štyroch končatín, ale zvyčajne s takmer plnou funkciou v najmenej narušenej hornej končatine. 

Pomôcka pre behy a skoky: „Pohyb vozíka je ovplyvnený výraznou asymetriou medzi hornými končatinami / alebo veľmi zlým uchopením a uvoľnením v jednej ruke a obmedzeným pohybom v kĺboch.“

Pomôcka pre hody: Hod je ovplyvnený výraznou asymetriou medzi hornými končatinami, prípadne nedostatočným, obmedzeným alebo suplujúcim uchopením

 

T34 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti na vozíku.  

Zhoršenie hybnosti vo všetkých štyroch končatinách, ale viac v dolných končatinách, postihnutie horných končatín je mierne, alebo žiadne. 

Pomôcka pre behy a skoky: Hybnosť v kĺboch horných končatín je pomerne dobrá až veľmi dobrá, funkčná sila a dokonalé až takmer dokonalé uchopenie, symetrický pohyb na vozíku.

Pomôcka pre hody: Hod je mierne až vôbec nie ovplyvnený zníženou funkčnosťou horných končatín. Dokonalé až takmer dokonalé uchopenie, bez náznaku suplovania nedostatočného uchopenia.

 

STOJACI

T35 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Zhoršenie hybnosti vo všetkých štyroch končatinách, ale viac v dolných končatinách ako v horných. 

Pomôcka pre behy a skoky: Chôdza a beh je stredne až ťažko zasiahnutá, pričom dĺžka kroku je výrazne obmedzená a skrátená.

Pomôcka pre hody: Dobrá funkčná sila, aspoň minimálny úchop, schopnosť uvoľniť náčinie a kontrolovať priebeh hodu.

 

T36 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Zhoršenie hybnosti vo všetkých štyroch končatinách, ale viac v horných končatinách ako v dolných, respektíve rovnako mierne až stredne ťažko postihnutá hybnosť všetkých končatín. 

Pomôcka pre behy a skoky: Chôdza a beh sú mierne až stredne zasiahnuté problémami v koordinácii pohybu všetkých štyroch končatinách.

Pomôcka pre hody: Nekoordinované pohyby horných končatín sú jasne viditeľné, nemožnosť úchopu, alebo neschopnosť účinne uvoľniť náčinie, dieťa viditeľne nekontroluje priebeh hodu

 

T37 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Výraznejšie zhoršenie hybnosti v jednej polovici tela, pričom druhá polovica tela je v hybnosti mierne až stredne ťažko zasiahnutá. Jedna polovica tela vykazuje dobrú funkčnosť.    

Pomôcka pre behy a skoky: Akcia paží a nôh pri behu je asymetrická, ale je viditeľná dobrá funkčnosť v jednej polovici tela.

Pomôcka pre hody: Jedna z horných končatín je ovplyvnená veľmi málo a vykazuje dobrú funkčnú schopnosť pri hodoch. Druhá končatina je ovplyvnená viac, vykazuje slabšiu funkčnosť. Viditeľná asymetria pri pokuse o hod.

 

T38 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Je prítomné mierne zhoršenie hybnosti a koordinácie v jednej až štyroch končatinách, ale všetky končatiny vykazujú pomerne dobrú funkčnosť. 

Pomôcka pre behy a skoky: Chôdza a beh sú ľahko zasiahnuté problémami v koordinácii pohybu, deti sú schopné voľne behať a skákať.

Pomôcka pre hody: Mierne  ovplyvnená hybnosť jednej, alebo oboch horných končatinách. Koordinácia a rovnováha pri hodoch je však dobrá, minimálne ovplyvnená, celkovo sú deti schopné voľne hádzať pomocou vhodnej techniky.

 

T40 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Je prítomný výrazne malý „trpazličí“ vzrast, minimálne však 40 % nižší vzrast, ako priemer zdravej populácie

 

 

T42 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Je prítomná amputácia jednej dolnej končatiny nad kolenným kĺbom, druhá noha je zdravá

 

T43 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Je prítomná amputácia oboch dolných končatín pod kolenným kĺbom

 

T44 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace. 

Je prítomná amputácia jednej dolnej končatiny pod kolenným kĺbom, druhá noha je zdravá

 

T45 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Je prítomná amputácia oboch horných končatín pod lakťovým kĺbom

 

T46 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Je prítomná amputácia jednej hornej končatiny nad lakťovým kĺbom, druhá ruka je zdravá

 

T47 - je klasifikačná skupina pre telesne znevýhodnené deti - stojace.  

Je prítomná amputácia jednej hornej končatiny pod lakťovým kĺbom, druhá ruka je zdravá

 

C. KLASIFIKÁCIA MENTÁLNEHO ZNEVÝHODNENIA

M1 - je klasifikačná skupina pre mentálne znevýhodnené deti s IQ pod 70 bodov.

M2 – je klasifikačná skupina pre deti s Downovým syndrómom

© Copyright 2017 - 2022 by Slovenský paralympijský výbor

Top